top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Bc. Ondřej Míka

 

IČO: 74403761

 

Masáže, terapie, koučink a zdravotní tělesná výchova, Nám. ČSA 181, 411 55, Terezín.

 

Masážní, terapeuticko-koučovací služby a zdravotní tělesná výchova jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčující odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

Email.: andrej.mika@seznam.cz

 

tel.: 777 050 863

 

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen “VOP”, upravují smluvní vztahy mezi Ondřejem Míkou – Masáže, terapie, koučink a zdravotní tělesná výchova, dále jen „provozovatel“ a osobou kupující si služby, dále jen „klient“, při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.ondrejmika.com

2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.ondrejmika.com

3. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi provozovatelem a klientem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.

 

 

Rozhodné právo a právní režim

 

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

 

 

 

Proces objednání služeb a jejich úhrady

 

1.  Objednání – Klient vyjadřuje objednáním, nebo zakoupením dárkového poukazu svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky klienta provozovatelem.

 

2.  Provozovatel není povinen jednotlivou objednávku klienta potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.

 

3.  Objednávka klienta musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci klienta (jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.

 

4.  Služby jsou hrazeny klientem v hotovosti, nebo převodem na účet.

 

Podmínky čerpání dárkových poukazů

 

1. Dárkový poukaz opravňuje jeho držitele k čerpání služeb na adrese: Pod hradbami 390 (Kavalír 2), 411 55, Terezín.

 

2. Dárkový poukaz lze uplatnit a služby čerpat pouze do konce roku v roce zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Datum expirace je na dárkovém poukaze vždy uvedeno.

 

3. Lhůtu platnosti lze prodloužit před uplynutím platnosti certifikátu. Prodloužením se rozumí obnovení platnosti poukazu na dalších šest měsíců. Dárkový poukaz se dá prodloužit jen jednou.

 

4. Vybrané služby si je klient povinen rezervovat přes rezervační formulář na www.ondrejmika.com/rezervace, emailem, nebo telefonicky na čísle 777 050 863 (uvedeném na dárkovém poukaze) v dostatečném předstihu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při rezervaci služby pro ověření platnosti. Při rezervaci služby lze změnit druh služby uvedené na poukaze za službu ve stejné, nebo nižší cenové hodnoty.

 

5. Dárkový poukaz není směnitelný za hotovost a nelze ho vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.

1.              

 

6. V případě, že je klient objednán a bez zrušení závazné rezervace předem se nedostaví, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z dárkového poukazu odečte nebo mu propadá.

 

7. Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

         

1. Termín návštěvy:

2. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat na www.ondrejmika/rezervace, emailem, sociální sítě Tereziny lázně, nebo telefonicky.

3.  Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas.

4. Přeobjednání:

5. Pokud se klient nemůže v dohodnutém termínu na službu dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci klienta.

6. Prostory lázní nejsou přístupné v libovolnou dobu. Pokud klient přijde před objednaným termínem, vyčká v čekárně.

7. Pozdní příchod:

8. Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na službu se považuje za absenci klienta.

9. Absence klienta:

10. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15 minut bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

 

 

 

 

Odmítnutí a předčasné ukončení služby

 

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) klient se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

Předčasné ukončení služby

 

Služba může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během služby u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během služby u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během služby u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během služby bude klient chovat nepřístojným způsobem

 

Informovaný souhlas zákazníka

 

Klient je před první návštěvou instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

 

Ceník služeb

Ceník služeb je na webových stránkách provozovatele www.ondrejmika.com/cenik.

 

 

 

 

bottom of page