top of page

Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů

2. Klient výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Klient poskytnutím emailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ujednání

 

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 05. 05. 2023.

bottom of page